Dotacje UE

[ 2016-07-21 ] Poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej".

zobacz więcej...


[ 2007-03-23 ] Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka


Celem głównym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (PO IG) jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. 

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
-Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, 
-Wzrost konkurencyjności polskiej nauki, 
-Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, 
-Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym, 
-Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy,
-Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.  

zobacz więcej...


[ 2007-03-23 ] Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013  jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. Zgodnie z projektem Narodowej Strategii Spójności całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce na lata 2007 – 2013 (8,1 mld euro) zostanie przeznaczona na PO Kapitał Ludzki.

zobacz więcej...


[ 2007-03-23 ] Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny


Celem głównym Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 jest wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia.

Cele szczegółowe programu:
• Poprawa warunków inwestowania
• Wzrost aktywności zawodowej mieszkańców
• Wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce regionu

Cele programu realizowane będą poprzez następujące priorytety:
• Konkurencyjność przedsiębiorstw
• Infrastruktura komunikacyjna
• Środowisko przyrodnicze
• Restrukturyzacja i wzmocnienie potencjałów terytorialnych
• Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
• Pomoc techniczna.

zobacz więcej...


[ 2007-03-23 ] Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko


Głównym celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

zobacz więcej...


[ 2007-03-23 ] 7 Program Ramowy


7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR) jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Jest to program siedmioletni (2007-2013) o budżecie wynoszącym prawie 54 miliardów euro, co przy obecnych kosztach stanowi wzrost o około 63% w porównaniu z 6PR.

zobacz więcej...


loga
Nowator XXI Nowator XXI