Usługi doradcze

OFERTA USłUG DORADCZYCH DLA MAłYCH I śREDNICH PRZEDSIęBIORSTW


 • opracowywanie wniosków o udzielenie wsparcia ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, biznesplanów, studiów wykonalności inwestycji, analiz ekonomicznych i finansowych;
 • udzielanie porad w zakresie ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego i nieuczciwej konkurencji;
 • opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowych do Urzędu Patentowego wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych w celu uzyskania ochrony w urzędach patentowych w Polsce i na świecie;
 • prowadzenie stałego Sądu Polubownego ds. Własności Intelektualnej;
 • prowadzenie Komisji Mediacyjnej ds. Ochrony Własności Przemysłowej;
 • opracowywanie na zlecenie zakładów pracy zakładowych regulaminów postępowania z projektami wynalazczymi;
 • opracowywanie dla zakładów pracy ocen ryzyka zawodowego;
 • dotyczące produkcji, innowacji i transferu technologii;
 • wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością ISO;
 • opracowywanie opinii w celu wydania deklaracji zgodności z polskimi przepisami prawnymi i normami dotyczącymi BHP na używane maszyny i inne urządzenia, zainstalowane na stanowiskach pracy;
 • inne specjalistyczne usługi doradcze według zapotrzebowania przedsiębiorców lub osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą;
 • opracowywanie opinii o innowacyjności dla beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa;
 • opracowywanie tłumaczeń technicznych;
 • opracowywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.


Zatrudniamy doświadczonych rzeczników patentowych i konsultantów!

loga
Nowator XXI Nowator XXI