Usługi Szkoleniowe

[ 2010-10-19 ] Podstawy udzielania pierwszej pomocy

Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji w Poznaniu uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w kursie pt. "PODSTAWY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY" dla pracowników Pracodawcy.

zobacz więcej...


[ 2006-05-04 ] Oferta szkoleń

Oferta usług szkoleniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw


1. Kursy, seminaria oraz warsztaty  z zakresu:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców (prezesów, dyrektorów oraz ich zastępców, właścicieli i współwłaścicieli firm);
 • BHP dla osób kierujących pracownikami (kierowników działów, sekcji, brygadzistów itp.);
 • BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych;
 • BHP dla konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji, pracowników administracyjno – biurowych;
 • BHP dla pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • ochrony własności przemysłowej (ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i firmowych);
 • wynalazczości i racjonalizacji dla koordynatorów (specjalistów) ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw,
 • ubezpieczeń społecznych, kodeksu pracy;
 • prowadzenia archiwum w zakładzie pracy;
 • opracowywania biznesplanów;
 • obsługi Programu „Płatnik” przez zakłady pracy dotyczącego rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 • inne specjalistyczne usługi szkleniowe według zapotrzebowania partnera.


2. Ogólnopolskie konferencje w zakresie ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego i nieuczciwej konkurencji.

zobacz więcej...


[ 2007-08-13 ] Szkolenia okresowe z zakresu bhp

W ofercie ośrodka znajduje się pełen zakres obowiązkowych szkoleń wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860).
 • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • dla pracowników administracyjno-biurowych
 • dla pracowników na stanowiskach robotniczych
 • dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
 • dla pracowników służby BHP

zobacz więcej...


[ 2007-08-13 ] Ocena ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe zgodnie z definicją wynikającą z rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r., nr 169, poz. 1650) oznacza prawdopobieństwowystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych będących wynikiem zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem pracy.

zobacz więcej...


loga
Nowator XXI Nowator XXI