Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013  jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. Zgodnie z projektem Narodowej Strategii Spójności całość środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce na lata 2007 – 2013 (8,1 mld euro) zostanie przeznaczona na PO Kapitał Ludzki.


W ramach Programu wsparciem zostaną objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz promocją zdrowia zasobów pracy.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 11 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym.

Priorytety realizowane centralnie to:
I. Zatrudnienie i integracja społeczna;
II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw;
III. Wysoka jakość systemu oświaty;
IV. Szkolnictwo wyższe i nauka
V. Dobre rządzenie;
VI. Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym.
 
Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to:
VII. Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej;
VIII. Regionalne kadry gospodarki;
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;
X. Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
 
Ponadto realizowany będzie Priorytet XI Pomoc techniczna, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
W ramach Programu ok. 60% alokowanych środków zostanie przeznaczonych na wsparcie dla regionów, zaś pozostałe ok. 40% środków będzie wdrażane sektorowo przez odpowiednie resorty. W ramach komponentu regionalnego środki zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych, natomiast w ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie dla struktur i systemów.

Szczegółowe informacje na temat funduszy unijnych przyznanych Polsce na lata 2007-2013 wraz z projektami dokumentów programowych znajdują się na stronie www.funduszestrukturalne.gov.pl/nss.

loga
Nowator XXI Nowator XXI