Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko


Głównym celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.


Ponadto Program zakłada realizację pięciu celów szczegółowych:
1.      Budowę infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie dokonywał się przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego.
2.      Zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce poprzez powiązanie ich siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz alternatywnych wobec transportu drogowego środków transportu.
3.      Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii.
4.      Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa narodowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski.
5.      Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia siły roboczej.
 
PO Infrastruktura i Środowisko koncentruje się na działaniach o charakterze strategicznym i ponadregionalnym. Ponad 66% wydatków będzie przeznaczonych na realizację celów Strategii Lizbońskiej. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych będzie 17 osi priorytetowych:
1.   Gospodarka wodno - ściekowa
2.   Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
3.   Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
4.   Przedsięwzięcia dostosowujące przedsięb. do wymogów ochrony środowiska
5.   Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
6.   Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
7.   Transport przyjazny środowisku
8.   Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
9.   Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej
10. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
11. Bezpieczeństwo energetyczne
12. Kultura i dziedzictwo kulturowe
13. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
14. Infrastruktura szkolnictwa wyższego
15. Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
16. Pomoc techniczna – Fundusz Spójności
17. Konkurencyjność regionów
 
Na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 zostanie przeznaczonych ponad 36 mld euro. Ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło 27 848,3 mln euro (w tym ze środków Funduszu Spójności – 21 511,06 mln euro tj. 77% oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 6 337,2 mln euro tj. 23%).

Szczegółowe informacje na temat funduszy unijnych przyznanych Polsce na lata 2007-2013 wraz z projektami dokumentów programowych znajdują się na stronie www.funduszestrukturalne.gov.pl/nss.

loga
Nowator XXI Nowator XXI