Kancelaria Prawno-Patentowa

KANCELARIA PRAWNO-PATENTOWA

 

1.    W oparciu o art.9 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z późn. zm. ) WKTiR udziela zgodnie ze statutem twórcom projektów wynalazczych pomocy w następującym zakresie:

 

  • reprezentowanie właścicieli znaków towarowych, twórców projektów wynalazczych i innych zainteresowanych osób przed organami administracji, sądami, osobami prawnymi i fizycznymi;
  • opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowych do Urzędu Patentowego RP (znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych);
  • badania zdolności rejestrowej, patentowej oraz stanu techniki;
  • prowadzenia spraw przed Urzędem Patentowym RP i za granicą aż do uzyskania praw wyłącznych;
  • udzielania informacji w zakresie praw wyłącznych, praw autorskich i zwalczania praktyk nieuczciwej konkurencji;
  • sporządzania umów licencyjnych, cesji, know-how itp.

 

2.    Opracowywanie regulaminów postępowania z projektami wynalazczymi w tym wynalazkami, wzorami użytkowymi, wzorami przemysłowymi.

 

 

KANCELARIA PRAWNO-PATENTOWA w siedzibie WKTiR

Stary Rynek 97/100 (wejście ul. Kramarska 26)

61-773 Poznań

tel. kom. 601 88 59 51

tel./fax 61 852 80 10

e-mail: biuro@wktir.poznan.pl

loga
Nowator XXI Nowator XXI